CrossFit Holistic – Prova på

View Public Whiteboard

Metcon

Teknik KB Swings

6 min OTM 40/20

KB Swings

Teknik Goblet Squat

6 min OTM 40/20

Gobletsquats

Metcon: 12 min OTM

30s Hollow hold

30s Hollow hold

60s Burpees

Vila hela minuten